فرم درخواست اشتغال

مشخصات متقاضی

* نام و نام خانوادگی:
* کدملی:
* محل تولد:
* تاریخ تولد:
/ /
* میزان تحصیلات:
* وضعیت فعلی اشتغال:
* تلفن همراه:
* تلفن منزل:
تلفن ضروری:
ایمیل:
* وضعیت تاهل:
تعداد فرزند:
نظام وظیفه:
* سابقه کار:
* نشانی:

شغل مورد درخواست

اولویت انتخاب:

توانمندی های حرفه ای


سوابق شغلی

1- محل کار:
مدت فعالیت:
علت ترک:
2- محل کار:
مدت فعالیت:
علت ترک:
3- محل کار:
مدت فعالیت:
علت ترک:

سایر توضیحات